Kariéra

Vitajte v sekcii venovanej pracovným príležitostiam v spoločnosti AUTOKAROS, a.s.

Sme si vedomí, že náš úspech závisí od našich ľudí, ich oddanosti a zmyslu pre povinnosti.

V Autokarose sme každému členovi tímu pripravení pomáhať pri profesionálnom a osobnom rozvoji. Ponúkame profesionálne, dynamicky sa rozvíjajúce, príjemné pracovné prostredie s motivačným oceňovaním zásluh, ktoré povzbudzuje inovatívnosť a šíri vedomosti na všetkých úsekoch.

V prípade záujmu o niektorú z našich voľných pracovných príležitostí použite prosím kontaktný formulár.

Ako predmet uveďte pozíciu o ktorú sa uchádzate.

PONUKA PRACOVNÝCH MIEST:

Momentálne nemáme voľné pracovné pozícieInformačná povinnosť GDPR pre zasielanie žiadostí o zamestnanie
AUTOKAROS a.s.

  

Zaslanie životopisov a žiadostí o zamestnanie

Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby životopisy a žiadosti o zamestnanie, zasielané elektronickou poštou, zašifrovali (zaheslovali) a heslo posielali na mobilné telefónne číslo 0903517651 V opačnom prípade nebude e-maily, ktoré obsahujú uvedené dokumenty otvárať.

Právo na informácie

a.      Na základe žiadosti uchádzača vystaví spoločnosť AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, 010 01 Žilina (ďalej len „Spoločnosť“), potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov uchádzača. Pokiaľ uchádzač požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

b.      Uchádzač má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Spoločnosť eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho uchádzač požiada. Uchádzač má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; uchádzač odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, uchádzač namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ak osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Uchádzač vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť uchádzača je dôvodná.

c.      Uchádzač má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho zamestnávateľovi správnosť osobných údajov;spracúvanie je protizákonné a uchádzač žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich uchádzač na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; uchádzač namietal voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku uchádzača, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi uchádzača.Pokiaľ uchádzač žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, Spoločnosťnebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu uchádzača.

d.      Uchádzač bude Spoločnosťou informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. Uchádzač má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Uchádzač svoj súhlas odvolá kontaktovaním osoby poverenej pre ochranu osobných údajov, ktorým je: (meno, priezvisko, pracovná pozícia)so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

e.      Uchádzač má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.