Kariéra a Politika ochrany osobných údajov

Vitajte v sekcii venovanej pracovným príležitostiam v spoločnosti AUTOKAROS, a.s.

Sme si vedomí, že náš úspech závisí od našich ľudí, ich oddanosti a zmyslu pre povinnosti.

V Autokarose sme každému členovi tímu pripravení pomáhať pri profesionálnom a osobnom rozvoji. Ponúkame profesionálne, dynamicky sa rozvíjajúce, príjemné pracovné prostredie s motivačným oceňovaním zásluh, ktoré povzbudzuje inovatívnosť a šíri vedomosti na všetkých úsekoch.

V prípade záujmu o niektorú z našich voľných pracovných príležitostí použite prosím kontaktný formulár.

Ako predmet uveďte pozíciu o ktorú sa uchádzate.


PONUKA PRACOVNÝCH MIEST:Momentálne neponúkame žiadne pracovné miesta.Informačná povinnosť GDPR pre zasielanie žiadostí o zamestnanie
AUTOKAROS a.s.

  

Zaslanie životopisov a žiadostí o zamestnanie

Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby životopisy a žiadosti o zamestnanie, zasielané elektronickou poštou, zašifrovali (zaheslovali) a heslo posielali na mobilné telefónne číslo 0903517651 V opačnom prípade nebude e-maily, ktoré obsahujú uvedené dokumenty otvárať.

Právo na informácie

a.      Na základe žiadosti uchádzača vystaví spoločnosť AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, 010 01 Žilina (ďalej len „Spoločnosť“), potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Spoločnosť tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov uchádzača. Pokiaľ uchádzač požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

b.      Uchádzač má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Spoločnosť eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Spoločnosť vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho uchádzač požiada. Uchádzač má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za predpokladu, že: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; uchádzač odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, uchádzač namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ak osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Uchádzač vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť uchádzača je dôvodná.

c.      Uchádzač má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho zamestnávateľovi správnosť osobných údajov;spracúvanie je protizákonné a uchádzač žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich uchádzač na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; uchádzač namietal voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku uchádzača, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi uchádzača.Pokiaľ uchádzač žiada o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, Spoločnosťnebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu uchádzača.

d.      Uchádzač bude Spoločnosťou informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. Uchádzač má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Uchádzač svoj súhlas odvolá kontaktovaním osoby poverenej pre ochranu osobných údajov, ktorým je: (meno, priezvisko, pracovná pozícia)so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

e.      Uchádzač má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Politika ochrany osobných údajov


Ochrana vášho súkromia a vašich osobných údajov je dôležitá záležitosť, ktorej venujeme pozornosť vo všetkých našich obchodných vzťahoch. Rešpektujeme dôvernosť vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a touto politikou ochrany osobných údajov.


Rozsah politiky ochrany osobných údajov


Táto politika ochrany osobných údajov je určená nato, aby vám poskytla informácie o tom, ako spoločnosť AUTOKAROS a.s.(„AUTOKAROS“) používa osobné údaje, aké informácie o používateľoch webovej stránky spoločnosti AUTOKAROS, online aplikáciách alebo našej mobilnej platforme („online služby“) sa zhromažďujú a vyhodnocujú a následne používajú, poskytujú tretím stranám alebo spracúvajú akýmkoľvek iným spôsobom.


Táto politika ochrany osobných údajov sa uplatňuje v spoločnosti AUTOKAROS a.s.


2. Zhromažďovanie informácií


2.1. Údaje, ktoré poskytujete


Spravidla nevyžadujeme poskytovanie osobných údajov na používanie našich online služieb. Ak sa v rámci koncepcie našich on-line služieb zhromažďujú osobné údaje (meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa), realizuje sa to, pokiaľ je to možné, na dobrovoľnom základe. Ak napríklad posielate online dopyt prostredníctvom „kontaktného“ formulára na našej webovej stránke, požadujeme vašu e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť si, že vy ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy.


 2.2. Automaticky zhromažďované údaje


Z dôvodu bezpečnosti údajov a na účely optimalizácie orientácie na používateľa, tiež zhromažďujeme neosobné údaje spojené s používaním našich online služieb. Napríklad sa ukladá použitý internetový prehliadač, operačný systém, názov domény webovej stránky, ktorú ste naposledy navštívili pred vstupom na našu webovú stránku, počet návštev a priemerný čas, ktorý strávite na našej webovej stránke, ako aj stránky, ktoré navštívite.


Takto automaticky zhromaždené údaje nie sú spojované s údajmi z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo dodatočne overiť takéto údaje, ak sa nám dostanú do pozornosti akékoľvek konkrétne indície nezákonného používania.


2.3. Súbory cookies a webové majáky


Naše online služby používajú takzvané súbory cookies na webovom prehliadači a webové majáky. Súbory cookies nespôsobujú žiadnu škodu na vašom počítači. Sú to malé súbory s nastaveniami konfigurácie, ktoré nám pomáhajú, aby naše online služby boli viac orientované na používateľa, efektívnejšie a bezpečnejšie. Okrem toho súbory cookies slúžia na implementáciu niektorých používateľských funkcií.


Naše online služby zvyčajne používajú „dočasné súbory cookies“, ktoré sa automaticky vymažú, keď sa prehliadač zatvorí. Príležitostne tiež používajú „trvalé súbory cookies“, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým nevyprší ich platnosť alebo nie sú manuálne odstránené. Tie druhé nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. O podrobnostiach týkajúcich sa „súborov cookies tretích strán“, t.j. súborov cookies poskytovateľov tretích strán, ako napr. Google Inc., sa informujte o pravidlách ochrany osobných údajov takýchto poskytovateľov.


Môžete nastaviť váš prehliadač alebo nastavenia ochrany osobných údajov vášho mobilného zariadenia, aby vás upozornili vždy, keď bude súbor cookie odoslaný na vaše zariadenie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či povolíte alebo nepovolíte súbor cookie na základe každého jednotlivého prípadu. Môžete tiež deaktivovať prijatie súborov cookies len v určitých prípadoch alebo štandardne a aktivovať automatické vymazanie kópií vždy, keď zatvoríte prehliadač. Avšak mali by ste mať na pamäti, že niektoré funkcie našich online služieb nemusia byť plne prístupné, ak deaktivujete súbory cookies.


Okrem toho používame webové majáky, tiež nazývané pixelové značky, na analyzovanie efektívnosti našej webovej stránky alebo nášho letáka s novinkami. Napríklad naše letáky s novinkami a HTML e-maily môžu obsahovať webový maják, ktorý určuje, či e-mail alebo odkaz prenášaný e-mailom boli otvorené. Takéto informácie nám pomáhajú zlepšovať našu e-mailovú službu a prispôsobiť náš obsah potrebám používateľov. Vymazaním e-mailu sa webový maják tiež vymaže. Naše bežné texty e-mailov samozrejme neobsahujú webové majáky.


2.4. Analýza webu


Na účely nepretržitej optimalizácie funkčnosti a maximálnej orientácie na používateľa, používajú niektoré naše online služby na analýzu webu a zásuvné moduly sociálnych sietí, ktoré sú uvedené nižšie. Údaje, ktoré sa používajú na tento účel, sú výhradne neosobné.


Google Analytics: Služba Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používa takzvané súbory cookies, t.j. textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a slúžia na analyzovanie vášho používania našich online služieb. Spravidla sa údaje o vašom používateľskom správaní získané súborom cookie prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uchovávajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy v online službách, spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch bude prenesená plná IP adresa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa online služieb, bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania online služieb, na zostavenie správ o týchto aktivitách a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľov webových stránok týkajúcich sa využívania online služieb a internetových aktivít. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google. Ukladaniu súborov cookies môžete predísť výberom vhodného nastavenia vo vašom prehliadači. Avšak v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našich online služieb.  Podobne môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených súbormi cookies a ich používaniu spoločnosťou Google, keď si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Podrobné informácie o podmienkach použitia a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html  alebo  https://www.google.com/policies/


Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook („tlačidlo zdieľať“): Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA môžete rozpoznať podľa loga sociálnej siete Facebook alebo „tlačidla zdieľať“. Pre prehľad zásuvných modulov sociálnej siete Facebook kliknite sem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď používate naše online služby, zásuvný modul vytvára priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Takto je sociálna sieť Facebook informovaná o tom, že ste používali naše online služby s vašou IP adresou. Keď kliknete na „tlačidlo zdieľať“ sociálnej siete Facebook, keď ste prihlásení na svojom účte na sociálnej sieti Facebook, môžete prepojiť obsah našich online služieb do vášho profilu na sociálnej sieti Facebook. Sociálna sieť Facebook potom môže spájať použitie našich online služieb s vaším používateľským účtom. Chceli by sme zdôrazniť, že my, ako poskytovateľ online služieb nemáme žiadne vedomosti o obsahu údajov, ktoré sa prenášajú a ich používaní sociálnou sieťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov sociálnej siete Facebook na https://www.facebook.com/policy.php. Ak si neželáte, aby sociálna sieť Facebook spájala používanie našich online služieb s vaším používateľským účtom na sociálnej sieti Facebook, odhláste sa z vášho používateľského účtu na sociálnej sieti Facebook.


YouTube: Služba YouTube je prevádzkovaná spoločnosťou Google, t.j. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak používate niektorú z našich online služieb vybavenú zásuvným modulom služby YouTube, je vytvorené spojenie k serveru služby YouTube a informácie o online službách, ktoré používate sa prenášajú na server služby YouTube. Ak ste prihlásený na váš účet YouTube, umožňujete službe YouTube spájať vaše aktivity prehliadania webu priamo s vaším osobným profilom. Môžete tomu predísť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube. Ďalšie informácie o používaní používateľských údajov službou YouTube, nájdete v politike ochrany osobných údajov služby YouTube na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.


3. Používanie osobných údajov


V zásade osobné údaje, ktoré nám poskytujete sú nami spracované a použité výhradne na špecifikované účely. Medzi ne patria najmä:


Poskytovanie, vylepšenie a podpora našich online služieb: 
Jedná sa o analýzu dát, identifikáciu trendov využitia, výpočty a štatistiky o užívateľských prístupoch.


Marketing: 
Vaše osobné údaje budú použité iba pre marketingové účely, ako sú prieskumy alebo iné reklamné kampane, pokiaľ ste také použitie odsúhlasili. V takom prípade budú vaše dáta uložené po dobu 3 rokov, pokiaľ nie je z iných dôvodov povolené ďalšie skladovanie. Váš súhlas s používaním vašich osobných údajov pre marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený. Podrobnosti nájdete v bode 5.


Objednávanie zostáv alebo iných informačných materiálov: 
Pokiaľ objednávate správy, zostavy, alebo iné informačné materiály od nás, poskytnuté osobné údaje sa používajú výhradne pre spracovanie objednávky a následne budú uložené na dobu najviac 3 rokov po poslednej zásielke. Pre vybavenie objednávky môžeme využiť služby tretích strán, ktorým poskytujeme vaše dáta výhradne za účelom spracovania objednávky. Pre ďalšie účely používame iba poskytnuté osobné údaje, pokiaľ ste nám poskytli svoj súhlas.


Použitie kontaktného formuláru:
Ak na otázky použijete kontaktný formulár, informácie, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, vrátane vašich kontaktných údajov, sa použijú na spracovanie otázky a uložia na neskoršie použitie v prípade, že sa objaví nasledujúca otázka. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania spracovania otázky a maximálne počas 1 roka, pokiaľ nie je dlhšie uchovávanie zákonom povolené z iných dôvodov.


Burza práce: 
Žiadosti o zamestnanie obsahujú osobné údaje (napr. životopis, kontaktné údaje atď.). Takéto osobné údaje môžeme použiť , aby sme sa rozhodli, či uchádzačovi ponúkneme miesto alebo odpovieme na žiadosť o zamestnanie. Údaje následne neuchovávame.


Spracovanie a správa zmlúv: 
Pre spracovanie prichádzajúcich objednávok (najmä objednávok tovaru) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje exkluzívne na účely spracovania vašej objednávky. V súvislosti s takýmito operáciami, môžete byť kontaktovaný v rámci prepravy, prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu. Ak nás požiadate, aby sme vaše údaje nepoužívali na ďalší kontakt s vami, samozrejme budeme vaše prianie rešpektovať.


Ochrana práv a majetku: 
Ak máme dôvod domnievať sa, že práva a majetok spoločnosti AUTOKAROS, jej dodávateľov a zákazníkov alebo tretích strán boli alebo by mohli byť porušené, môžeme použiť a odovzdať vaše osobné údaje na účely ochrany takýchto práv a/alebo takého to majetku. Okrem toho si vyhradzujeme právo na poskytnutie vašich osobných údajov, za predpokladu, že takéto poskytnutie vyžaduje zákon alebo na objednávku kompetentných úradov, na zabezpečenie údajov riadneho súdneho procesu v súlade s postupom uvedeným na našej webovej stránke(kach) a na ochranu vyššie uvedených práv.


Očistenie a zjednotenie údajov:  
Z času na čas môžu byť vami poskytnuté osobné údaje podrobené krížovej kontrole oproti alebo zjednotené s (i) údajmi z našich existujúcich registrov (online a offline), (ii) údajmi prevzatými od zákonného predchodcu alebo (iii) údajmi z iných zdrojov.


4. Odovzdanie a poskytnutie vašich osobných údajov


V závislosti od typu interakcie, ktorú ste požadovali (napr. spätné volanie, uskutočnenie objednávky, žiadosť o služby, informácie atď.), môžu byť vaše údaje vymieňané s tretími stranami zapojenými do spracovania objednávky (napr. spoločnosti prepravy, zásielkového predaja, banky atď.) Môžeme tiež byť povinní zverejniť osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky alebo si vynútili práva a dohody.


Odovzdávanie údajov tretím stranám: Na spracovanie určitých objednávok a na zabezpečenie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi (napr. špeditéri, prepravcovia). Títo poskytovatelia nie sú oprávnení používať alebo odovzdávať údaje, ktoré sme zhromaždili alebo spracovali, na iný účel len na spracovanie objednávky zadanej spoločnosťou AUTOKAROS.


Dodržiavanie zákonov a podobných záväzkov:  Vaše osobné údaje budeme odovzdávať, aby (i) sme uplatnili alebo dodržali zákon, smernicu, objednávku vydanú verejným orgánom alebo donucovacími prostriedkami, (ii) zisťovali a predchádzali bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iným nekalým praktikám, (iii) ochránili a/alebo vynútili práva a majetok spoločnosti AUTOKAROS, alebo tretích strán a (iv) ochránili práva a osobnú bezpečnosť našich zamestnancov a tretích osôb.


5. Právo na informácie, právo na stiahnutie a vymazanie vašich osobných údajov


Máte právo písomne požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené. Okrem toho v súvislosti s používaním vašich osobných údajov máte právo na opravu, vymazanie, zadržanie alebo zakázanie spracovania údajov, ako aj právo na podanie sťažnosti na úrad na ochranu osobných údajov. Takúto žiadosť, ako aj akékoľvek iné otázky adresujte, prosím, na kontaktný bod uvedený v odseku 7.


6. Bezpečnosť údajov


Spoločnosť AUTOKAROS využíva širokú škálu opatrení na zabezpečenie údajov na zaistenie dôvernosti a integrity vašich osobných informácií. Avšak vzhľadom na povahu internetu vás chceme upozorniť na skutočnosť, že môžu existovať bezpečnostné medzery pri prenose dát cez internet (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana dát pred prístupom tretích osôb nie je možná.


7. Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto politiky ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, prosím, kontaktujte:

AUTOKAROS a.s.
Bytčická 89
010 01 Žilina
Tel: 0903513651
autokaros@autokaros.sk